Zamknij okno

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie Wersja do druku Drukuj dokument

Informacje niepublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej

Udostępnianie informacji publicznej nieopublikowanej w Biuletynie Informcji Publicznej na wniosek


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. (art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie Ośrodek powiadami w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. (art. 13 ust. 1 i 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198).


Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Ośrodek ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
W takim wypadku Ośrodek w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. (art. 15 ust. 1 i 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

Miejsce złożenia wniosku:
Sekretariat SOSW w Tanowie
ul. Leśna 91, 72-004 Tanowo

Adres do korespondencji:
Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
ul. Leśna 91, 72-004 Tanowo

Odmowa udostępnienia informacji

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni. (art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

 

Podstawa prawna


Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.

Załączniki

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (15.2kB)    
Źródło informacji:
Andrzej Hemperek
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2010-09-30 11:06:13
Ostatnia zmiana:
2010-10-05 11:01:31